Hero

Aanmelden bij Altra Onderwijs

Voor het aanmelden van een leerling op één van onze Altra-scholen gelden de volgende stappen.

Lees eerst alle stappen voordat u het aanmeldingsformulier invult en toestuurt.

Let op: Amsterdamse leerlingen die de overstap maken van het basisonderwijs naar het (speciaal) voortgezet onderwijs, worden door de basisschool aangemeld in ELK. Deze leerlingen hoeven niet te worden aangemeld via dit aanmeldformulier.

Stap 1: aanvragen toelaatbaarheidsverklaring

U heeft in overleg met de huidige school van uw kind besloten om een aanmelding te doen voor speciaal onderwijs. Alle kinderen die gebruik maken van speciaal onderwijs, hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De huidige school vraagt deze aan bij het samenwerkingsverband.

In deze uitzonderingsgevallen vraagt Altra wel de TLV aan:

 • Uw kind is niet ingeschreven op een school.
 • Uw kind stapt over van basisonderwijs (BAO, SBO, SO) naar voorgezet speciaal onderwijs (VSO). 

Meer informatie over het aanmelden voor SO-scholen vindt u op de website: www.ppo.nl. Meer informatie over het aanmelden voor vso-scholen vindt u op de website: www.koersvo.nl.

Stap 2: de leerling aanmelden bij Altra

Klik (ná het lezen van alle stappen) onderaan deze pagina op de button ‘aanmelden’ om uw kind aan te melden.

Bij aanmelding van nieuwe leerlingen vragen wij wie gezag heeft over de leerling. Dit doen wij omdat wij de aanmelding uitsluitend in behandeling kunnen nemen wanneer alle gezaghebbenden instemmen met de aanmelding. Het aanmeldformulier moet dan ook ondertekend zijn door alle gezaghebbende(n). Als het nodig is, gaat Altra Onderwijs na of er een tweede gezaghebbende is. Wij vragen daarvoor een uittreksel van het Openbaar Gezagsregister op bij de rechtbank via www.rechtspraak.nl.

Na het inzenden van het volledig ingevulde formulier ontvangen u en de huidige school een e-mail met de bevestiging van de aanmelding.

Stap 3: de huidige school levert gegevens aan

De huidige school levert de onderstaande documenten bij ons aan. Dit doen zij op een beveiligde manier. De school die u opgeeft in het aanmeldformulier krijgt hierover een automatische mail.

Voor alle leerlingen:

 • Toelaatbaarheidsverklaring + onderliggende dossierstukken
  Indien in aanvraag: Aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring of bevestiging van toezegging Toelaatbaarheidsverklaring
  Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) of Groeidocument

 • Rapport huidig schooljaar
 • Indien aanwezig:
  • Psychodiagnostisch, orthopedagogisch en/of psychiatrisch onderzoek met of zonder een formele DSM-classificatie
  • Rapportage hulpverlening
  • Intelligentieonderzoek
  • Dyslexieverklaring

Aanvullend voor zij-instromers (vanaf een andere VO-school):

 • Aanwezigheidsoverzicht huidig schooljaar
 • Eind/overgangsrapport
 • Meest recente niet-methodegebonden toetsresultaten, zoals Cito toets 0/1/2/3 (VAS-toets)

Aanvullend voor basisschoolverlaters:

 • Onderwijskundig rapport (Oki-doc)
 • Drempeltoets/entreetoets en eindschoolverlaters onderzoek voor leerlingen vanuit het SBO
 • Meest recente uitdraai uit het leerlingvolgsysteem (citoscores)
 • Schooladviesformulier

De school kan het dossier beschikbaar maken voor Altra Onderwijs via Overstap Service Onderwijs (OSO). Daarvoor gebruiken zij brinnummer: <Nummer>
Met eventuele vragen kunnen zij terecht bij aanmeldingonderwijs@altra.nl.

Stap 4: Altra onderzoekt de aanmelding

Altra onderzoekt of de gewenste schoollocatie voor uw kind een passende onderwijsplek is. Dit onderzoek duurt 6 tot 10 weken en is een wettelijke termijn. Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor het nieuwe schooljaar, dan is de aanmelddeadline dag-maand-jaar.

Stap 5: De ouders ontvangen bericht over de plaatsingsmogelijkheden

U ontvangt een brief over de plaatsingsmogelijkheden. Als wij uw kind een passende onderwijsplek kunnen bieden, dan ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Uw kind kan alleen worden ingeschreven voor de school als u een geldige toelaatbaarheidsverklaring heeft. Als de school geen passende onderwijsplek kan bieden, ontvangt u ook een brief met toelichting.

Voorrangsregel: aanmeldingen van leerlingen binnen ons eigen schoolbestuur hebben voorrang op plaatsing.