Rijnstroom college extern low res 5
Rijnstroom College

Rijnstroom College ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Leiden die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland voor schooljaar 2022-2023 een aanvraag voor ESF+ 2021-2027 heeft ingediend voor Pro en Vso. Voor het Rijnstroom College betekent dit een ESF-subsidiebedrag van circa 30.000 euro. Het Rijnstroom College investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/arbeidsintegratie van eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met de up-to-date praktijkvakken LOB, SOVA, HBR, E&O en externe stages.

Europees Sociaal Fonds Het Nederlands kabinet wil ESF+ 2021-2027 tezamen met de gemeenten, Pro/Vso scholen, ROC's/AOC's, UWV en het -georganiseerde- bedrijfsleven aanwenden voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden (arbeidsmarktregio's, Pro/Vso, Sectoren en DJI), voor sociale innovatie & voedselhulp. Voor Pro/Vso in Nederland is 15 miljoen euro ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor schooljaar 2022-2023 en 30 miljoen euro voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025. De ESF-subsidie is verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. De extra ESF-middelen worden door Pro/Vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot -duurzame- arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot.