Hero2
Over ons

Speciaal onderwijs

Altra en Horizon bieden speciaal onderwijs in de regio Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Alphen aan den Rijn. Bij ons krijgen kinderen en jongeren die eerder zijn vastgelopen in het onderwijs een nieuwe kans. Onze leerlingen hebben verschillende achtergronden en verschillende mogelijkheden, maar hebben één ding gemeen: ze hebben meer aandacht en begeleiding nodig dan het regulier onderwijs kan bieden.

Gedrag is ons specialisme

Ons onderwijs is speciaal voor leerlingen die nog niet goed met hun emoties kunnen omgaan. Deze emoties kunnen meer naar binnen gericht zijn wat kan leiden tot angsten, depressie en sociale teruggetrokkenheid. Of de emoties zijn juist naar buiten gericht. Het kind handelt dan direct door bijvoorbeeld agressie, overactief gedrag of ongehoorzaamheid. Onze klassen zijn klein. Daardoor kunnen we veel individuele aandacht en begeleiding bieden.

Werken aan een doel

Wij willen het beste uit onze leerlingen halen. Dus doen we op alle gebieden wat nodig is om hen voor te bereiden op een volgende stap, of dat nou vervolgonderwijs is of arbeid. En op een plek in de maatschappij.

Leerlingen presteren beter als de leerstof systematisch wordt gepland en de leervorderingen op vaste momenten worden gevolgd. We kijken samen met de leerling: waar willen we naartoe en wat hebben we daarvoor nodig?

De eerste stap

Doelen bepalen is de eerste stap bij het formuleren van onderwijsbehoeften en noodzakelijk om te evalueren of de aanpak heeft gewerkt. De werkwijze is systematisch en transparant. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. We volgen en analyseren de vorderingen onder andere via een digitaal leerlingvolgsysteem.

Voor iedere leerling stellen we een individueel plan op, het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit doen we samen met de leerling en ouders. Hierin staan afspraken en doelen die betrekking hebben op de leerstof.

Actieve rol ouders

Een warme en stabiele thuissituatie is essentieel om tot prestaties te komen. Een kind met problemen thuis neemt die mee naar school en andersom. We betrekken ouders actief bij de ontwikkeling en de prestaties van hun kind. Ouders zijn ervaringsdeskundig in de omgang met hun kind en zijn daarom een belangrijke partner voor de school.

We stellen ouders op de hoogte van de resultaten en vorderingen van hun kind. De school informeert ouders en nodigt hen nadrukkelijk uit om een actieve rol te spelen bij lopende en nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld via een ouderadviesraad of de medezeggenschapsraad.
We organiseren informatieavonden over thema’s die de school en ouders bezighouden.
We bezoeken ouders (van nieuwe leerlingen) waar nodig thuis.

Een veilige omgeving

Een veilig schoolklimaat is een voorwaarde voor onze leerlingen om tot bloei te komen. Elke school heeft een methode om een veilige omgeving te bieden. Dat kan bijvoorbeeld met Positive Behavior Support (PBS) of de 7 eigenschappen van Stephen Covey. Kinderen leren van binnenuit: niet omdat het zo moet, maar omdat het in hen is gezaaid en tot bloei gekomen. Zo krijgen ze grip op hun eigen gedrag.

Scholen werken intensief samen en ambulant

Voor optimale begeleiding werken scholen intensief samen, met elkaar en bijvoorbeeld instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Leerlingen en hun ouders profiteren daarvan, maar ook leraren en mentoren. 

Niet voor iedere leerling met problemen in het reguliere onderwijs is een plek in het speciaal onderwijs de juiste oplossing. Via begeleiders passend onderwijs en trainers of coaches uit ons expertisecentrum Educé zetten we onze kennis en expertise in. Zo willen we zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs de juiste begeleiding bieden en daar houden.

Veel geduld

Misschien wel het belangrijkste: we hebben veel geduld! Samen zorgen wij ervoor dat de leerlingen hun diploma halen, uitstromen naar werk óf weer terug kunnen naar het reguliere onderwijs. Samen bouwen aan een veerkrachtige generatie voor ieder kind is niet voor niets onze missie!

Onze koers voor 2021-2025

Medewerkers van Horizon, Altra en Educé zijn steeds meer met elkaar in verbinding. Binnen moederorganisatie iHUB zijn we gezamenlijk iHUB Onderwijs en zetten we ons in om bij te dragen aan een veerkrachtige generatie in 2040.

Voor de onderwijskoers 2021-2025 keken we naar:

- Wie en wat ons verbindt
- Hoe we kunnen samenwerken
- Hoe we op onze locaties onderwijs kunnen geven in de kleinschaligheid van het speciaal        onderwijs
- Hoe een leerling passend onderwijs én ondersteuning kan krijgen met het beste perspectief

Vanuit deze verbinding schreven we een nieuw schoolplan 2021-2025 met daarin onze ambities voor de komende vier jaar. In dit plan hebben alle 28 locaties en twee ambulante diensten hun eigen specifieke deel en een generiek deel (locatie-overstijgend). We zijn trots op het eindresultaat.

Onze plannen voor de komende vier jaar
Om onze ambities waar te maken zijn we standvastig, doortastend en soms stoutmoedig als dat van ons wordt gevraagd. 

Als basis hebben we vier pijlers: 
- Samen sterker; 
- Steeds inclusiever;
- Steeds specialistischer
- Steeds beter onderwijs in een veilige en inspirerende omgeving  

Om onze koers te realiseren, ontwikkelen we ons verder tot een vitale, lerende organisatie met rust en ruimte voor de ontwikkeling van medewerkers.

We realiseren ons: we kunnen dit niet alleen. Samen zijn we sterker. Binnen iHUB, maar ook met samenwerkingspartners, zoeken we naar de best passende onderwijsplek met de juiste ondersteuning vanuit zorg om een veerkrachtige generatie in 2040 te realiseren.

pijlers onderwijs

Bekijk het schoolplan