DSC 7793

Trajectvoorziening

Doel van Passend Onderwijs is het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de ondersteuning aan leerlingen. Alle leerlingen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen op school, ook leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De trajectvoorziening kan hier een rol in spelen. Deze binnenschoolse voorziening biedt de ondersteuning die ze nodig hebben, om het onderwijsleerproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Hierdoor kunnen de leerlingen zoveel mogelijk deelnemen aan de reguliere lessen.

Voor wie?

De trajectvoorziening is bedoeld voor scholen die hun basisondersteuning willen versterken en verbreden. De trajectvoorziening ondersteunt leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, maar biedt ook docenten en de school zelf ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het omgaan met leerlingen met verschillende problematiek, het omgaan met een lastige klas, klassenmanagement of differentiëren in de klas.

Doel

Doel van de trajectvoorziening is om passend onderwijs te bieden.

 • Leerlingen met extra onderwijszorgbehoeften krijgen binnen de trajectvoorziening ondersteuning, zodat deze zijn/haar schoolloopbaan met succes kan doorlopen. 
 • Leerlingen die terugkeren vanuit een bovenschoolse voorziening, bijvoorbeeld Rebound, worden in het reguliere onderwijs weer op weg geholpen.  
 • Leerlingen die langdurig afwezig zijn geweest krijgen weer aansluiting op de leerstof en de klas.
 • Docenten zijn beter in staat in de klas met verschillende leerlingen om te gaan en hen passend onderwijs aan te bieden.
 • Ouders worden betrokken bij de ontwikkelingen van hun kind vanuit één centrale plek op school. 

Voor iedere school stellen we in overleg en binnen de opzet van de trajectvoorziening, de voor die specifieke school gewenste onderwijszorg samen.

Hoe doen we dat?

De naam trajectvoorziening is bewust gekozen. Leerlingen volgen de lessen in hun eigen klas. Ze komen op afspraak naar de trajectvoorziening, of op van tevoren vastgestelde tijden, bijvoorbeeld bij tussenuren. De groep leerlingen die gebruik maakt van de trajectvoorziening is dus niet herkenbaar als klas of als groep.De precieze opzet en invulling van de trajectvoorziening wordt bepaald in overleg met de school, op basis van de schoolvisie. Globaal geldt de volgende aanpak.

De leerling
De leerling krijgt ondersteuning op gebieden die gezamenlijk door school, ouders en leerling bepaald zijn. Ook eventuele externe partijen kunnen worden geconsulteerd, zoals jeugdhulpverlening. Iedere leerling heeft zijn eigen afspraken in de trajectvoorziening. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • begeleidingsgesprekken;
 • een time-outmogelijkheidaanwezigheid in de trajectvoorziening op vaste tijden;
 • aanwezigheid op wisselende tijden, bijvoorbeeld wanneer de leerling door een fysieke aandoening de lessen niet kan volgen. 

Kortom: ieder traject is maatwerk.

Docenten
Vanuit de trajectvoorziening worden docenten en andere schoolmedewerkers ondersteund. Zij:

 • krijgen advies hoe om te gaan met leerlingen met bepaald gedrag, bepaalde stoornissen of ziektes;
 • vinden een sparringspartner om te reflecteren op het eigen functioneren in de klas;
 • kunnen in de klas geobserveerd worden. De observatie is gericht op de leerling, de klas of een groep in de klas, of op het functioneren van de docent;
 • volgen een training of intervisie, als hier behoefte aan is.

Taakverdeling school – trajectvoorziening

Bij de trajectvoorziening werken school en Altra nauw samen. De globale taakverdeling is als volgt.De zorgcoördinator coördineert de zorg in en rondom de leerling en de school. De trajectvoorziening maakt deel uit van de binnenschoolse zorg, dus heeft de zorgcoördinator ook hier een coördinerende rol.De trajectmedewerker bemant de trajectvoorziening en geeft vorm aan de dagelijkse ondersteuning aan leerlingen. Dit houdt in:

 • begeleidingsgesprekken voeren;
 • activiteiten ontplooien die betrekking hebben op de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen;
 • contact onderhouden met ouders over de ontwikkelingen van de leerlingen;
 • docenten op de hoogte houden over de ontwikkelingen van de leerlingen;
 • docenten adviseren over de aanpak van specifieke leerlingen; 
 • voorlichting m.b.t. bepaalde ondersteuningsbehoeften van leerlingen, bijvoorbeeld leerlingen met een stoornis in het autistische spectrum.

Wat is en doet Altra?

Ieder kind is anders; een individu met zijn eigen sterke kanten en beperkingen. Als grote instelling voor speciaal onderwijs en jeugd- en opvoedhulp in Amsterdam en omstreken, gaat Altra uit van de kracht van de leerlingen en de ouders en probeert die te versterken. We bieden hulp waar dat nodig is en het beste werkt, thuis, op school, in de sociale omgeving. Door jeugd & opvoedhulp en onderwijs te verbinden bieden we effectieve ondersteuning. Want hulp werkt pas echt als je het samen doet.

Privacy en klachten

Altra gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij registreren al onze cliënten bij Matchpoint. Zo kunnen andere instellingen zien wie bij ons begeleiding krijgt, maar we melden niet welke hulp cliënten krijgen en waarom. Op onze website kunt u daar meer over lezen. Bent u niet tevreden over onze hulp, dan kunt u daar ook de klachtenfolder downloaden.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de trajectvoorziening kunt u contact opnemen met de projectleider Trajectvoorzieningen: Angela Terng

M: 06-333 15 299

E: a.terng@altra.nl